Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK w Jaworcu

Data ogłoszenia: Wtorek, 21 Sierpień 2018

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK w Jaworcu": docieplenie ścian zewnętrznych, połaci dachowej, stropu nad poddaszem modernizacja instalacji grzewczej wraz z załącznikami:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2018r.

Plik nr 1 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

2. Przedmiar robót.

Plik nr 1 – Przedmiar robót (format PDF).

3. Inwentaryzacja budynku bacówki.

Plik nr 1 – Inwentaryzacja (format PDF).

Plik nr 2 – Przekrój A-A (format PDF).

Plik nr 3 – Rzut poddasza (format PDF).

Plik nr 4 – Rzut piwnic (format PDF).

Plik nr 5 – Rzut parteru (format PDF).

Plik nr 6 – Rzut I piętra (format PDF).

Plik nr 7 – Elewacja tylna (format PDF).

Plik nr 8 – Elewacja frontowa (format PDF).

Plik nr 9 – Elewacja boczna II (format PDF).

Plik nr 10 – Elewacja boczna I (format PDF).

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Bacówki PTTK POD HONEM w Cisnej

Data ogłoszenia: Wtorek, 21 Sierpień 2018

Poddzierżawa obiektu Leśna Willa PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29

Zaprasza do składania ofert na poddzierżawę obiektu pn.:

Leśna Willa PTTK im. Ignacego Zatwarnickiego w Komańczy

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Leśna Willa -KOMAŃCZA” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia:

4 września 2018 roku.

Od zgłaszających ofertę oczekujemy:
- oferty dotyczącej wysokości czynszu dzierżawnego za pełny rok dzierżawy (netto),
- oferty programowej prowadzenia obiektu,
- informacji o składającym ofertę (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, itp.),
- oświadczenia zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez „Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.” dla celów postępowania przetargowego.

Szczegółowe informacje na temat obiektu oraz warunków poddzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 46 301 23;604 177 983.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach postępowania jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.